Werkwijze

Nadat ouders/verzorgers of verwijzers (gemeente/behandelaren) contact met ons hebben gezocht, wordt een afspraak gemaakt. Betreft het een jongere onder de 18 jaar, dan is er een orthopedagoog bij aanwezig. Tijdens dit kennismakingsgesprek (oriëntatie) worden de verwachtingen besproken en wordt gekeken welke vorm van begeleiding het beste bij de zorgvrager past. Daarnaast wordt gekeken of vraag en aanbod goed op elkaar kunnen worden afgestemd.

 

Vervolgens wordt er een ondersteuningsplan opgesteld. Dit plan verschilt per persoon. Ook de termijn die wordt gesteld voor een bepaald doel verschilt. In het plan staan de doelen vermeld waaraan gewerkt wordt. Tevens wordt erin vermeld hoe we daar samen met de zorgvrager mee aan het werk gaan. Tenslotte wordt erin vermeld op welke termijn het doel eventueel behaald kan worden.

 

Tussentijds vinden er evaluaties plaats. Hierin is het mogelijk dat er nieuwe doelen worden gesteld. Als de termijn verstreken is, wordt er een evaluatiegesprek gehouden. Hierin bespreken we samen met de ouders/verzorgers, verwijzers en de zorgvrager de vorderingen.  Het is mogelijk dat een doel niet gehaald wordt en dat het plan bijgesteld moet worden.

 

Naast deze onderdelen vinden er mondelinge gesprekken plaats en vinden er bij het wonen bewonersvergaderingen plaats. Voor de betrokkenen rondom de zorgboerderij plannen we gedurende het jaar inspraakmomenten. Eenmaal per jaar hebben we een tevredenheidsonderzoek. Deze wordt vaak voor de zomervakantie gehouden, als afsluiting van het schooljaar.